Новини

Важно! До собствениците

улеснение

До собствениците на апартаменти от корпуси 1А , 1Б , 2А , 2Б и 3А, в комплекс „Тарсис клуб”

В съответствие с промяна в общите условия и Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи , ВиК оператор „Водоснабдяване и Канализация” ЕАД, гр.Бургас  изисква разкриване на индивидуални партиди на самостоятелно обособени имоти в сгради за постоянно или сезонно обитаване.

Документите за разкриване на индивидуални партиди на всички обособени имоти от етажната собственост се подават в съответния технически район в гр.Бургас, едновременно. За целта е необходимо всеки от Вас да попълни и предостави в офиса при Владислава Стоилова, изискваните  документи и парични средства до 15.09.2016г.

Необходими документи:

–          Заявление за откриване на индивидуални партиди

–          Документ за собственост на имота

–          Копие на удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградата /Акт16/

–          Спецификация на измервателното средство (водомера) – вид и дата на монтаж.

–          Документи за платени такси и депозит по установения ценоразпис съгласно заповед №607/30.12.2008г. на „Водоснабдяване и Канализация” ЕАД

Необходими парични средства:

  • 30,00лв – такса регистрация за откриване на индивидуални партиди
  • 12,00лв – пломба на новопоставен водомер
  • 100,00лв – авансово плащане на вода към „ВиК Бургас” ЕАД (депозит)
  • 60,00лв  – Подмяна на измервателно средство (водомер) отговарящ на изискванията на чл.33 ал. 4 от Наредба № 4. (включва нов измервателен уред, демонтаж на стар и монтаж на новият уред)
  • 50,00 лв – Такса представителство пред ВиК Бургас ЕАД.

Общо всичко : 252,00лв.

………………………………………………………………………………………………………………………………

На основание чл.34а от Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, в сградите – Доставката, монтажът, проверката,поддържането и ремонтът на индивидуалните водомери са задължение на потребителите.

На основание чл.34а от същата наредба
индивидуалните водомери като средства за измерване в сгради – етажна собственост подлежат на задължителна периодична проверка на всеки 10 години за сметка на потребителите.

Проверката се удостоверява със знаци по реда на Наредбата за средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. При липса на този знак или при наличие на знак с изтекла давност инкасаторите от “ВиК-Бургас” ЕАД правят предписание за периодична проверка на съответния водомер или за смяната му с нов, отговарящ на изискванията на на чл.33 ал. 4 от Наредба № 4.