Лична грижа

Поддръжка и управление на комплекс Тарсис

почистване

Поддръжка и управление на комплекс Тарсис

Собствеността не носи само права, но и задължения. Едно от тях е да участва в разходите по текущо поддържане на собствеността. Всички собственици на имоти в ” Тарсис клуб ”, допринасят за цялостната поддръжка на комплекса, като заплащат определена годишна такса. Размерът й зависи от големината на притежавания имот или имоти. Сумата на таксата, обхвата на поддръжката, както и основните правила за използването на апартаментите в „Тарсис клуб ”, са записани в договора за поддръжка и управление, който е задължителен за всички собственици на имоти в комплекса. Таксата се заплаща авансово за текущата календарна година, най-късно до 31.01.  *При забавяне на плащането по договора Възложителя дължи месечна лихва в размер, упоменат в чл.18 от Договора за поддръжка.

„Поддържане на общите части”е дейност гарантираща, че комплексът ще остане комфортен за обитаване и ще запази добърия си естетичен вид, такъв какъвто е бил когато сте закули имота си.

Същността на таксата за поддръжка е  покриване на разходите за управлението и обикновенната поддръжка на целия комплекс “Тарсис клуб”.

Това не е само почистването и плащането на консумативите за общите части, то е цялостно управление на инвестицията, включително внедряването на нови технологии – енергоспестяващи и екологични, профилактика на съществуващите системи, инсталации и части на сграда и др. по-специфични дейности.

С Договор за поддръжка,  дружеството за управление поема ангажимента да извършва следните дейности:

•             Цялостно управление на комплекса;

•             24-часова целогодишна охрана и видео-наблюдение на Общите Части;

•             Kонтрол на достъп по входовете на комплекс „Тарсис” ;

•             Водене и съхраняване на книгата на собствениците и контрол на достъпа на трети лица ;

•             текуща техническа поддръжка на общите инсталации и оборудване -асансьор,осветление, поливни системи и др

•             Озеленяване на Общите Части – благоустрояване; поддръжка; косене, поливане на зелените площи и декоративните растения;

•             Пест контрал – обработка срещу вредители, озеленените площи;

•             Почистване на общите части в сградите, озеленените площи и алеите в дворно пространство, тротоарите и паркингите прилежащи към комплекса;

•             Сметосъбиране и сметоизвозване от комплекс „Тарсис”

•             Разходи за комунални услуги на Общите Части – вода, електричество,  такса смет;

•             Разходи за такси и консумативи, свързани с експлоатацията на осветление, асансьори, басейни и технически съоръжения;

•             Експлоатация и поддръжка на басейните;

•             Настройка и профилактика на системите обслужващи комплекса – всички инсталации до входа на жилището ви: електрическа, ВиК, телевизионна и интернет, телефон, пожаро-известителна, аварийно осветление, мълниезащитна, и др.

•             Административно – управител по връзките с клиенти и обслужване на рецепция за собствениците;

•             съдействие при организиране на текущ и основен ремонт и следене на гаранционните срокове.

Важно е да знаете, че таксата за Поддържането на комплекса не обхваща поддръжката и разходите, свързани със собствеността върху имотите Ви. Според българското законодателство подобни разходи са задължение на самите собственици.

*Собственика ежегодишно дължи такса, без значение дали е ползвал имота си!