Правилник за вътрешния ред

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД

НА КОМПЛЕКС „ТАРСИС КЛУБ”

(утвърден със Заповед № …../………….. г.)

 

І. ДЕФИНИЦИИ

Следните термини са определени по нататък в този документ, както е указано по-долу:

Собственик – лице вписано в документите за собственост (включително членовете на неговото семейство по права линия) на даден самостоятелен обект, разположен на територията на комплекса.

Гост – лице, което не се явява Собственик или член от семейството на собственика по права линия, пребиваващо в даден недвижим имот.

Турист – лице, потребяващо туристическа услуга, предлагана от менажиращата компания

Посетител – всяко лице, което посещава даден недвижим имот в присъствието на СобственикГост, Турист или Ползвател.

Ползвател – са всички лица, които по силатана вещно право на ползване учредено с нотариален акт от  собственика на недвижим имот в комплекс ,,Тарсис клуб”, го упражняват в рамките на определен срок.

 

Пребиваващ – СобственикГост, Турист, Посетител или Ползвател находящ се на територията на комплекса.

Комплекс – отделен урегулиран поземлен имот, в който са построени сгради в режим на етажна собственост и други обекти, обслужващи собствениците, гостите, туристите, посетителите и ползвателите, при спазване на изисквания на контролиран достъп за външни лица.

 

Менажираща компания– дружество с наименование „ДЖИ – ЕМ 8 ” ООД, в качеството на инвеститор, на коетоСобствениците на самостоятелни обекти са възложили с индивидуални договори с нотариална заверка управлението на общите и обслужващите части в комплекса.

”Служител по вътрешния ред” – е лице, което упражнява контрол по разпоредбите на вътрешния ред, въз основа на договор с Менажираща компания.

Управлението обхваща реда и контрола върху ползването, поддържането на общите и обслужващите части, спазването на вътрешния ред в комплекса, както и контрола върху изпълнението на задълженията на Пребиваващите в комплекса.

Общи части – в дадена сграда това са основите, външните стени, вътрешните разделителни стени между отделните части, вътрешните носещи стени, колоните, трегерите, плочите, стълбите, площадките, покривите, комините, външните входни врати на сградата, между етажните врати главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби, водосточните тръби, и всичко друго, което по естеството си или по предназначение служи за общо ползване.

Обслужващи части – плавателните съоръжения (басейни), плажуващата зона, развлекателни кътове, детските площадки, парковата зона и алеи, паркинги и др. собственост на менажиращата компания, които обслужват пребиваващите в комплекса.

II. ОБХВАТ

Настоящият правилник урежда правата и задълженията на Собствениците и правилата за вътрешен ред в комплекс „Тарсис клуб”, като е задължителен за всички СобственициГости, Туристи, Посетители и Ползватели, без разлика на националност, от момента на приемането му.

Приемането на настоящия правилник от Собствениците се извършва със сключването на индивидуален Договор за поддръжка и управление.

Правилникът има за цел да установи специфични правила спрямо конкретната обстановка на комплекса и да постави началото на стандарти за поведение, което се очаква в „Тарсис клуб”.

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Всеки Пребиваващ в комплекс „Тарсис клуб”, трябва да впише в домовата книга себе си, членовете на своето семейството/домакинство и роднини (по права линия), ползващи се с правата на собственик, както и всякаква друга информация от значение за Менажиращата компания, (включително информация за собствени или поднадзорни, домашни животни намиращи се в комплекс „Тарсис клуб”). При пристигане в комплекс ,, Тарсис клуб” на рецепция, собственика, членовете на семейството му и роднините му са длъжни да се разпишат в домовата книга и да впишат времето на престоя си.

2.1. Всеки Собственик, има право да предоставя правото на ползване върху своя недвижим имот или преотдава собствения си недвижим имот, но няма право да преотстъпва правата си за ползване на обслужващите части на комплекса, урегулирани в Договора за поддръжка и управление.

2.2. Всеки собственик на апартамент в комплекс ,, Тарсис клуб” има право да преотдава собствения си апартамент на трети лица, само и единствено, ако  няма задължения за такса поддръжка и управление (или други задължения) към Менажираща компания.

3. Във връзка с комфорта и безопасността, и в изпълнение изискванията на Закона за гражданската регистрация, всички Пребиваващи са длъжни да се регистрират на Рецепция, в софтуерният продукт за управление на комплекс ,, Тарсис клуб”, при своето пристигане и заминаване, като се лигитимира с паспорта си, да впишат домашните си животни в домовата книга, както и да съблюдават следните правила:

3.1. Всеки Собственик, който е предоставил правото на ползване върху своя недвижим имот или е преотдал собствения си недвижим имот, е длъжен да уведоми писмено Менажиращата компания, по имейл reception@tarsis-bg.com, седем дни преди пристигането на ползвателя/ползвателите, за самоличността, на своите гости/ползватели, първоначалната дата на пристигане, времетраенето на престоя и е декларирал, че е запознал своите гости/ползватели с „Правилника за вътрешният ред”, като изисква да бъдe спазван, както и че поема отговорността за всички евентуални вреди и щети, които неговата собственост и/или общите и обслужващите части могат да претърпят вследствие на това пребиваване, като подпише ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ и сам организира разходите и категоризирането към държавни институции (когато такава категоризация е нужна).

3.2. Всеки Собственик, който е предоставил правото на ползване върху своя недвижим имот или е преотдал собствения си недвижим имот, е длъжен да уведоми своите гости/ползватели, че за издаване на ключ-карта, се депозира сума (по ценоразпис на рецепция), или да ги снабдят с такава. За всяка издадена карта и депозитът се връща при прекратяване на престоя и върнати ключ-карти с ненарушена цялост.

3.3. Всички Пребиваващи подлежат на задължителна регистрация от Менажиращата компания, като присъствието на Собственика при извършване на регистрацията не е задължително, само в случай, че последният предварително е уведомил писмено за предстоящото посещение.

3.4. Всеки Посетител е длъжен да бъде съпровождан от Собственик, Гост, Ползвател  или Турист.

3.5. Всеки собственик на апартамент в комплекс ,,Тарсис клуб” при предоставянето на право на ползване върху своя недвижим имот или при отдаването на собствения си апартамент на Гости, Посетители, ползватели или трети лица, е длъжен да ги информира, че при тяхното настаняване, са задължени предварително в деня на пристигането си да заплатят ползването на шезлонг, басейн и територията на комплекс ,,Тарсис клуб” по ценоразпис на рецепция.

4. По време на своето пристигане всички Пребиваващи трябва да използват определените места за влизане, както и да спазват процедурите за идентификация, като за целта получават определен Пропуск на Рецепция, който са длъжни да носят по време на престоя си на територията на комплекса и да показват при поискване.

5. Във връзка с безопасността всеки е длъжен да съдейства за контрола на достъп в комплекс „Тарсис клуб”. Достъпът на лица, различни от Пребиваващи, до различните самостоятелни обекти в комплекса, се разрешава и допуска само при представяне на изрично писмено пълномощно, с което даден собственик на самостоятелен обект е разрешил достъп на упълномощеното лице до неговия собствен недвижим имот и е декларирал, че поема отговорността за всички евентуални вреди и щети, които неговата собственост и/или общите и обслужващите  части могат да претърпят вследствие на това посещение, като подпише ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ и сам организира разходите и категоризирането към държавни институции (когато такава категоризация е нужна). Изключение от това правило се допуска за служителите на Менажиращата компания, както и за трети лица, с които Менажиращата компания е в договорни отношения, във връзка с управлението на комплекса.

6. За избягване на непредвидени ситуации (наводнения, пожари и др.), които застрашават безопасността и собствеността на Пребиваващите, всички Собственици, които са сменили оригиналните брави, са длъжни да оставят в Офиса на Менажиращата компания, резервен ключ от апартамента си, като за целта се съставя и подписва приемо-предавателен протокол. В случай на наближаваща опасност или при основателни предположения за такава, Менажиращата компанияпри положение, че Собственикът отсъства, има право по всяко време на денонощието да влиза в даден недвижим имот с цел предотвратяване на застрахователно или друго събитие, което би нанесло щети, както на собствеността на Собственика на недвижимия имот, така и на общите части на сградата. Менажиращата компания се задължава незабавно да уведоми Собственика, както и да представи протокол, съставен от най-малко двама нейни служители, в който се посочва конкретната причина, наложила влизането, както и описание на завареното състояние в имота.

7. Комплекс „Тарсис клуб” се охранява 24 часа в денонощието, посредством физическа охрана и видеонаблюдение.

8. За избягване на аварийни ситуации, Пребиваващите са длъжни да използват  асансьорите в сградите, в съответствие с техните инструкции за експлоатация, както и всички електрически уреди и съоръжения, разположени в апартаментите на отделните сгради, при съблюдаване на правилата за правилната им техническа експлоатация.

9. Собствениците са длъжни да спазват всички мерки за защита на инсталациите (водопроводна, електрическа, и др.), като при продължително отсъствие трябва задължително да обезопасят собствения си недвижим имот (изключване на всички предпазители в електротаблото, затваряне на захранващият кран на водопровода, прибиране на тентите и балконската мебел, да не се запушват сифоните на терасите, да не се оставят хранителни продукти в хладилниците и шкафовете и др.)

10. Децата не бива да бъдат оставяни без надзор от родителите си. Пребиваващите са длъжни да не допускат децата им да извършват действия, които нарушават установените правила за вътрешният ред или водят до нанасяне на повреди по общите и/или обслужващите части.

11. В случай на промяна на собствеността, всеки Собственик е длъжен предварително да извести Менажиращата компания за своите намерения за продажба, както и да предостави информация за новия собственик. Собственикът е длъжен да запознае купувача с настоящите правила за вътрешния ред на комплекс “Тарсис клуб”.

12. Ръководството на Менажиращата компания не носи отговорност за евентуална загуба или кражба на пари и ценности, които не са оставени на съхранение в сейфа на Рецепция.

13. Менажиращата компания не носи отговорност за забравени, загубени или оставени без надзор вещи (дрехи, кърпи, обувки, телефони, очила, играчки, пояси и др.)

14. Забравените или загубените вещи може да се търсят от собственика им на специалното мястото в комплекс ,,Тарсис клуб”, обозначено като място за загубени вещи.

15. Ръководството на Менажиращата компания си запазва правото да въвежда своевременни правила за подобряване управлението на комплекса – правила, които ще подобряват комфорта, безопасността и реда в комплекса.

IV. ПРАВИЛА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

16. Общите и обслужващи части в комплекс „Тарсис клуб” се ползват от всички Пребиваващи. Всеки е длъжен да използва своите самостоятелни обекти и обслужващите площи в комплекса съобразно предназначението им; да не допуска да се извършват действия, които могат да изложат сградите на опасност от пожар или да нанесат повреди, и да не създава безпокойство за другите обитатели, извън рамките на общоприетите норми.

17. Забранява се използването, с комерсиална или бизнес цел, на общите части за извършването на производствена, търговска или друга стопанска дейност. Търговска или друга стопанска дейност може да се извършва от Собствениците само в обектите, предвидени за такава дейност след подписването на писмено споразумение с Менажиращата компания за това.

18. Личната собственост трябва да се съхранява в съответните помещения или помещения, които са определени за складове.

19. Забранява се складирането на вещи, строителни материали, отпадъци, леснозапалими опасни вещества и други предмети в общите части на сградите (коридори, стълбищни и етажни площадки и други) и комплекса, които трябва да се поддържат свободни и проходими;

20. Забранява се използването на общите и обслужващите части на комплекса за цели, различни от предвидените от менажиращата компания, отглеждането на животни, използване за земеделски цели и други,причиняването на щети върху елементите на зелената система – дълготрайна, декоративна, дървесна и храстова растителност, цветя, тревни площи и съоръжения, както и преминаването през обособените тревни площи.

21. Не се допуска на територията на комплекса карането на велосипеди, мотопеди, ролери, тротинетки, скейтборди и други подобни, които застрашават сигурността и здравето на околните.

22. Забранява се използването на пейките за дейности извън обикновената им употреба по предназначение.

23. Забранява се преместването на парковите мебели (пейки, люлки, хамаци и др.) от местата където са позиционирани и използването им за дейност извън обикновената им употреба по предназначение.

24. Забранява се поставянето в тревните площи и по парковите алеи надуваеми съоръжения (дюшеци, пояси, басейни, играчки и др.), посуда и други подобни лични вещи, включително други предмети служещи за отдих на почиващите в разрез с интериора на комплекса.

25. Забранява се на територията на комплекса използването на водопръскащи играчки.

26. Не се разрешава на собствениците да боядисват или по друг начин да променят вида, на която и да е част от екстериора на сградите, нито да строят и да извършват ремонтни дейности извън рамките на своята собственост. Подобни преустройства и ремонти на територията на комплекса се организират и извършват само и единствено от Менажиращата компания при постигната договореност между страните.

27. Всичките врати и прозорци трябва да съответстват по цвят, материал и стил на другите апартаменти в корпусите.

28. Забранено е поставянето на каквито и да било рекламни табла и/или други форми на реклама по фасадите на сградата/дите, както и прикрепянето към външните стени на каквито и да било обекти, с изключение на климатици, тенти и огради, след получаване на съгласие от страна на Менажиращата компания за това.

29. Собствениците поддържат общите части на сградата и своя/своите самостоятелен/ни обект/ти, чрез Менажиращата компания при постигната договореност, в техническо състояние, отговарящо на основните законови изисквания, за:

1. механично съпротивление и устойчивост;

2. безопасност в случай на пожар;

3. хигиена, здраве и околна среда;

4. достъпност и безопасност при експлоатация;

5. защита от шум;

6. икономия на енергия и топлосъхранение;

7. устойчиво използване на природните ресурси.

30. Собствениците се грижат за безопасната експлоатация на всички съоръжения и инсталации в сградата;

31. Забранено е собствениците да извършват дейности в общите части на сградата, включително и по фасадата, които нарушават тяхната цялост и архитектурен вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност или безопасното ползване на сградата;

32. Пребиваващите нямат право да прикрепят към външните стени и балкони на която и да било сграда в комплекса сателитни чинии, радио и телевизионни антени, без значение от размера.

33. Забранено е хвърлянето и възпламеняването на бомби, пиратки и други гърмящи и пожароопасни стоки и предмети (изключение от това правило се допуска само при честването на официални празници и събития, организирани и непосредствено контролирани от Менажиращата компания), както и употребата и носенето на огнестрелни, газ-сигнални, пневматични и други оръжия и устройства на територията на комплекса.

34. Забранява се паленето на огън, използването на барбекюта, както и употребата на запалителни и отровни вещества, които застрашават противопожарния ред в комплекса.

35. Не се разрешава монтирането / разполагането на високоговорители, радиостанции и телевизори около апартаментите и по балконите.

36. Собствениците на апартаменти отговарят за ползването, външния вид и структурната цялост на балконите. Балконите трябва да са в чист вид през цялото време, като се забранява простирането на хавлии и бельо по перилата, забранено е складирането на вещи и сушенето на дрехи, поставени над нивото на парапета на балконите.

37. Забранява се поставянето на недобре закрепени предмети на балконите и прозорците, застрашаващи сигурността и създаващи опасност за живота и здравето на пребиваващите.

38. Не се разрешава изтупването, изтърсването, изхвърлянето на отпадъци, вещи и предмети, изливането на вода и други течности, както и директното отвеждане на дим и газове навън от сградите през прозорците, балконите и стълбищната площадка.

39. Забранява се разполагането и използването на открити скари, барбекюта и грилове по балконите, общите и обслужващите части на комплекса.

40. Отстраняването на материални щети, нанесени по корпусите, съоръжения или на други общи и обслужващи части по вина на Собственика, негови ГостиПосетители, Ползватели или домашни животни, ще бъде за сметка на Собственика. За щети, нанесени по общите и/или обслужващите части, е задължително да се съобщи незабавно в офиса на Менажиращата компания.

41. Жалби по повод управлението на общите и/или обслужващите части или отнасящи се до действията на някои СобственициГости, Туристи, Посетители, Ползватели или домашните им животни се подават в писмен вид в Офиса на Менажиращата компания.

42. Собствениците на апартаменти, ползвателите, обитателите и посетителите са задължени да пазят чистота и да не замърсяват  тревните площи и алеите, както и да ги пазят от увреждане, както и да пушат в районите които са обозначени за тази цел, като се съобразяват с децата и непушачите.

43. Забранено е съхраняването и/или изхвърлянето на отпадъци другаде, освен на местата определени за това от менажиращата компания. Собствениците отговарят за действията на своите Гости, Ползватели и Посетители.

44. Забранено е изхвърлянето в канализацията на вещи, отпадъци и опасни течни вещества. В случай на установяване на причинителя на замърсяването, запушването или повреждането на канализацията, разноските по възстановяването са изцяло за сметка на причинителя, в противен случай разходите по възстановяването се разпределят между всички Собственици в дадена сграда пропорционално на притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата.

45. Забранява се повреждането и унищожаването на пътните, тротоарните и градинските настилки и съоръжения; на уличните осветителни тела и съоръжения; на рекламните съоръжения и площи, на табели, указатели, ограждения, съоръжения, както и на всякакво друго имущество, разположено на територията на комплекса.

46. За задоволяване на битови потребности, строителни, монтажни или ремонтни дейности в сградите, може да се извършват само от 09.00 до 14.00 часа и от 16.00 до 20.00 часа при предварително уведомяване и дадено съгласие на Менажиращата компания.

47. Забранява се внасянето, съхранението и разпространението на каквито и да било наркотични вещества на територията на комплекса. При установяване на наличие на такива вещества, в който и да е от обитателите на комплекса, се уведомяват незабавно органите на МВР.

48. Забранява се употребата на алкохол, провеждането на шумни увеселения и демонстрация на пренебрежително поведение в парковата зона на комплекса.

49. Никой не трябва да причинява шум, който да смущава пребиваващите в комплекса или да си позволява действия, които нарушават правата, удобството и тишината на другите пребиваващи. Тихите часове са между 14:00 – 16:00 часа и 23:00 – 8:00 часа, в които е забранено провеждането на шумни увеселения в апартаментите, на балконите, по общите и обслужващите части.

50. Забранява се на собственици на апартаменти, ползватели, обитатели и посетители вдигането на шум и скокове във басейните, които застрашават здравето и сигурността и биха довели до физически увреждания и наранявания.

51. Къпането и използването на плавателни съоръжения от всякакъв тип на територията на комплекса, се извършва при строго спазване на инструкциите за безопасност, предварително определени и обявени на достъпни места около плавателни съоръжения от Менажиращата компания.

52. Всеки собственик вписан в Домовата книга на съответния блок, има право да използва 1 шезлонг, до изчерпване на свободните такива, за времето на престоя си в комплекса, което доказват пред служителя по вътрешния ред със специална карта, издадена от рецепцията на комплекса.

52.1. Собствениците на апартаменти не могат да преотстъпват своите права, по точка 52 от настоящия Правилник, на гости, ползватели, посетители или трети лица – визитьори, когато последните упражняват правата на собствениците за времето на престоя си.

52.2. Всички останали посетители, гости, ползватели, туристи, включително и собственици на апартаменти, които се нуждаят от допълнителен шезлонг, могат да ползва шезлонг/допълнителен шезлонг, до изчерпване на свободните такива, като заплащат такса в по ценоразпис на рецепцията.

52.3. Менажиращата компания има право да запазва/резервира свободни шезлонги, за неопределен период от време, като отказва достъпа на всеки Пребиваващ до тях.

53. Абсолютно се забранява в района около водните съоръжения поставянето на дюшеци, матраци, пояси, надуваеми басейни, посуда и други предмети служещи за отдих на почиващите в разрез с интериора на комплекса.

54. Забранява се на собствениците на апартаменти, ползватели, гости и посетители да внасят в района на басейните, алеите, градините и фоаето на комплекс ,,Тарсис клуб”, алкохолни и безалкохолни напитки, храни и предмети, които не са закупени от заведенията в комплекса и могат да застрашат сигурността и комфорта на околните.

55. Забранява се консумация на храни и напитки в басейна, без значение от къде са закупени.

56. Забранява се ползването на басейна след 22,00 часа и преди 8,00 часа.

57. Забранява се ползването на басейна на деца под 14 годишна възраст без родител/настойник, който да ги наблюдава.

58. Собствениците на апартаменти,  ползвателите, гостите и посетителите са задължени да не замърсяват водата в басейните, да използват джапанки и кърпи след излизане и преди влизане във водните съоръжения, с оглед спазване на санитарно-хигиенните норми и да използват душовете преди влизане в басейна на определените за тази цел места.

59. Забранява се преместването на шезлонги, чадъри и масички, от местата където са позиционирани.

60. Всеки гост, ползвател и посетител които използва обслужващите части (плавателните съоръжения, плажуващата зона, детските площадки и парковата зона) е длъжен да заплати дневна такса за използването им  по ценоразпис на рецепция.

61. Детските площадки в комплекса са предназначени за деца. С цел запазване целостта на уредите и съоръженията е забранено ползването им от възрастни. С цел спазване на правилата и уважавайки правото на спокойна и тиха почивка на живеещите в близко стоящите до площадката апартаменти, не е желателно ползването на детските площадки по време на определените тихи часове.

62. Всички, домашни животни, трябва да са с каишка, под контрола и надзора на своите собственици, когато се намират извън апартаментите, да са снабдени с  предписаните от закона документи  и да са вписани в домовата книга. Не се разрешава разхождането без каишка и намордник за агресивните животни.

63. Животните задължително трябва да са ваксинирани, като техните собственици при поискване са длъжни да представят надлежни документи, доказващи този факт.

64. Не се разрешава достъпа на животни до местата за почивка, басейните, заведенията за хранене и развлечения.

65. Забранено е разхождането на домашни животни в обособените тревни площи на комплекса. Домашните животни трябва да бъдат разхождани извън границите на комплекса.

66. При преминаване на домашни животни през общите и обслужващите части, при нужда собственикът е длъжен да почисти след тях.

67. Собствениците на домашни животни носят отговорност за вредите

причинени от тях на общите части и чуждата собственост.

68. Забранено е на Пребиваващите, без писмено разрешение от Менажиращата компания, да паркират автомобили и други моторни превозни средства в общите или обслужващите части на комплекса извън обозначените за това места.

69. Всеки собственик, вписан в Домовата книга на съответния блок (изключвайки членовете на неговото семейство или роднини), по време на престоя си в комплекс ,,Тарсис клуб”, има право да паркира 1 автомобил на свободните за паркиране места до изчерпването им, като за всяка следваща кола, на собственика, е нужно писмено разрешение от Менажиращата компания за паркирането й. Менажиращата компания  запазва правото си да таксува престоя на всеки автомобил, при необходимост, съгласно ценоразпис на рецепцията. Забранява се необосновано продължително загряване и форсиране на място на двигатели на МПС, както и безконтролното включване на алармени системи.

70. Собствениците могат да преотстъпват своите права, по точка 69 от настоящия Правилник, на други лица, само с писмено разрешение от Менажиращата компания.

71. С писмено разрешение на Менажиращата компания, всеки Пребиваващ може да ползва свободните места за паркиране, до изчерпването им, срещу заплащане на сума по ценоразпис на рецепцията.

72. Менажиращата компания има право да запазва/резервира свободни места за паркиране, за неопределен период от време, като временно ги загражда и отказва достъпа на всеки Пребиваващ до тях.

73. Забранено е извършването на ремонтни работи по автомобила на паркинга. Само в извънредни ситуации могат да бъдат извършвани малки ремонтни работи, след което мястото трябва да бъде почистено.

74. Забранено е паркирането и съхранението на каравани, кемпери, колесари с лодки и джетове извън обозначените за това места, след получаване на съгласие от страна на Менажиращата компания за това.

75. Всички неправомерно паркирани автомобили, както и такива паркирани в зелени площи, ще бъдат принудително отстранявани.

 

V. ОТГОВОРНОСТ, КОНТРОЛ И САНКЦИИ

76. При виновно причинени вреди на Менажиращата компания от Собственик, Турист, Гост, Ползвател или Посетител в комплекс ,,Тарсис клуб”, виновните лица дължат обезщетение в размер на цената на увредената от тях вещ, достатъчен за възстановяване на причинени щети, както и разноските по доставянето или ремонта на веща.

77. Родителите отговарят за вредите, причинени от децата им, които не са навършили пълнолетие.

78. Всеки собственик на апартамент в комплекс ,,Тарсис клуб” отговаря солидарно пред Менажиращата компания, за дължимите от своите Гости, Посетители, Ползватели или трети лица – визитьори, суми по този правилник.

79. За вредите, произлезли от каквито и да са вещи, отговарят солидарно собственикът и лицето, под чийто надзор те се намират. Ако вредите са причинени от животно, тези лица отговарят и когато животното е избягало или се е изгубило.

80. Ако не бъдат изпълнени условията по  Раздел III, наименован „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ“ от този Правилник, Менажиращата компания отказва настаняване на госта, ползвателя или посетителя изпратен от собственика на апартамент.

81. Контролен орган по прилагането на този правилник е Менажиращата компания, която осъществява тази дейност и ръководи служителите си, съблюдавайки разпоредбите на настоящия правилник.

82. Във връзка с недопускането на външни лица до детските площадки, водните съоръжения и парковата зона всеки е длъжен да съдейства за контрола по прилагането на този правилник. При констатирани нарушения, е задължително незабавно да уведоми служителя по вътрешния ред, който следи за спазване на правилата  или да съобщи в офиса на Менажиращата компания, за предприемане на необходимите мерки.

83. При виновно неспазване разпоредбите на настоящия правилник за вътрешния ред, нарушителят дължи на Менажиращата компания глоба.

84.1. Дължи заплащане на глоба в размер от 500 до 1000 евро, Пребиваващ, който отсече, изкорени, унищожи или увреди дълготрайна растителност, зелена площ, паркова територия, водно съоръжение или увреди алея или какъвто и да е инвентар/вещи и приспособления и др./, които са собственост на Менажиращата компания ;

85.2 Дължи заплащане на глоба в размер от 100 до 500 евро:

1. Пребиваващ, който пуска на свобода кучета или други домашни животни в озеленените площи и алеи, цветни фигури, фонтани, детски площадки и водни съоръжения,

2. Пребиваващ, който предизвиква шум и безпокойство, който замърсява озеленените площи с отпадъци от всякакво естество;

3. Пребиваващ, който извършва продажба без разрешение в озеленените площи на всички видове стоки, извършва услуги или устройва забавления;

4. Пребиваващ, който организира и провежда митинги, събрания, културни, спортни или други обществени мероприятия на открито в озеленените площи без разрешение;

5. Пребиваващ, който чупи или поврежда съоръжения за игри, детски съоръжения, осветителни стълбове, паркови елементи, ВиК съоръжения и др. видове съоръжения в зелени площи;

6. Пребиваващ, който поставя по дървета и озеленените площи рекламно-информационни елементи или други съоръжения.

7. Пребиваващ, който е оставил без надзор дете под 14 годишна възраст в басейна.

86.3 За паркиране извън обозначените за това места в озеленените площи виновните Пребиваващи дължат заплащане на глоба в размер от 50 до 500 евро.

87.4 За други нарушения на този Правилник виновните Пребиваващи дължат заплащане на глоба в размер от 50 до 500 евро.

88.5 При къпане във водните съоръжения на комплекс ,,Тарсис клуб” и използване на плавателни уреди и предмети, освен в разрешените за целта се заплаща глоба в размер от 50  до 100 евро.

89.6 Други случай на неспазване на правилника, които са с маловажно значение, се заплаща глоба в размер в размер на 10 евро.

90. За грубо или системно (т.е. последователно три и повече пъти в рамките на една седмица) нарушаване на разпоредбите на настоящия правилник, размерът на глобата е в двоен размер на глобата по предходната точка.

91. Всеки Собственик на апартамент в комплекса отговаря за изплащането на глобите и обезщетенията солидарно със своите Гости, Ползватели, Посетители или трети лица (визитьори на собственици и ползватели и гости) нарушили настоящия правилник и санкционирани съгласно него.

92. При наличие на нередности и нарушения, почиващите са длъжни да уведомяват незабавно служителя по вътрешния ред, който следи за спазване на правилата и който е задължен да им окаже незабавно необходимото съдействие.

93. Нарушения на Правилника  за вътрешния ред от собственик, гост, посетител, ползвател или трето лице настанено в апартамент на собственик, се констатират с Констативен протокол, съставен в два еднообразни екземпляра, по един за Менажиращата компания и нарушителя, от служител по вътрешния ред в комплекс ,,Тарсис клуб”, в присъствието на двама свидетели. При отказ от заплащане на третото лице акта се отнася като задължение на собственика на съответния апартамент. Констативният протокол съдържа данни за лицето, извършило нарушението, описание, време и дата на извършеното нарушение, срок за заплащане на глобата.

94. След Констативния протокол, нарушителите са длъжни да заплатят наложените им глоби и/или да напуснат обекта, ако са отстранени от него своевременно.

95. Наказателните разпоредби, санкциите и размера на глобите са съгласувани и утвърдени от ръководството на Менажираща компания, и се заплащат от нарушителите в полза на дружеството на рецепцията в комплекса. Санкциите се начисляват и събират от Менажираща компания. При не заплащане на определената глоба в срок се дължи лихва от 0,05 % за всеки ден забава и се ограничава ползването на поддръжка, услуги и удобства предлагани от Менажираща компания.

Настоящият Правилник може да бъде изменян и допълван по инициатива на Менажиращата компания, като измененията се прилагат автоматично занапред в отношенията между менажиращата компания и Собствениците. Менажиращата компания публикува измененията в Правилника в интернет на адрес: www.TARSIS-BG.COM

Менажиращата компания прави настоящия Правилник публичен за Собствениците, като го предоставя на Собствениците при сключване на Договор за поддръжка и управление, чиято неразделна част се явява.

Настоящият Правилник, както и бъдещи изменения в него, се прилага и за заварените Собственици към датата на влизането му в действие.

Настоящият Правилник влиза в сила от датата на Заповедта, с която е утвърден,респ. изменен/допълнен.

 

 

 

Утвърждавам:

……………………………….

(………………………………………………)

 

 

Запознат съм с ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД и имам копие от него

 

Име:____________________________________________

Ап. №: __________________________________________

Дата: _______________            Подпис: _______________