REGUŁAMIN PORZĄDKU WEWNĘTRZNEGO KOMPLEKSU „ТАRSIS CLUB”

(zatwierdzony Rozporządzeniem Nr.…../………….. r.)

 

І. DEFINICJE

Następujące pojęcia są zdefiniowane w dalszej części niniejszego dokumentu, jak pokazano poniżej:

Właściciel – osoba wpisana w dokumentach własności (w tym członkowie jego rodziny w linii prostej) danego poszczególnego obiektu, położonego na terenie kompleksu.

Gość – osoba, która nie jest w Właścicielem lub członkiem rodziny właściciela w linii prostej, przebywająca w danej nieruchomości.

Turysta – osoba, korzystająca z usługi turystycznej, oferowanej przez firmę zarządzającą.

Odwiedzający - każda osoba, która odwiedza daną nieruchomość w obecności Właściciela, Gościa, Turysty lub Użytkownika.

Użytkownik - wszystkie osoby, które ze względu na prawo rzeczowe do korzystania, ustanowione aktem notarialnym przez właściciela nieruchomości w kompleksie ,,Tarsis Club” wykonywać go w określonym okresie.

Przebywający - Właściciel, Gość, Turysta, Odwiedzający lub Użytkownik znajdujacy się na terenie kompleksu.

 

Kompleks – oddzielna regulowana nieruchomośc gruntowa, na której budynki są zbudowane w kondominium oraz inne obiekty służące do użytku właścicieli, gościów, turystów, odwiedzających i użytkowników, zgodnie z wymaganiami kontrolowanego dostępu dla osób zewnątrznych.

Firma Zarządzająca – spółka o nazwie „G – M 8″ Sp. z o.o., jako inwestor, której Właściciele poszczególnych obiektów zlecili indiwidualnymi umowami notarialnie poświadczonymi zarządzanie obszarami wspólnymi i obszarami obsługi kompleksu.

 

Pracownik porządku wewnętrznego – to osoba, która sprawuje kontrolę na podstawie przepisów porządku wewnętrznego, na podstawie umowy z Firmą Zarządzającą.

Zarządzanie obejmuje porządek i kontrolę wykorzystania, utrzymania obszarów wspólnych i obszarów obsługi, przestrzeganie porządku wewnętrznego w kompleksie, a także kontrolę nad wypełnieniem zobowiązań Przebywających w kompleksie.

Wspólne obszary – w danym budynku są to fundamenty, ściany zewnętrzne, wewnętrzne sciany rozdzielcze pomiędzy różnymi częściami, wewnętrzne ściany nośne, słupy, belki, płyty, schody, pomosty, dachy, kominy, drzwi zewnętrzne wejściowe budynku, pomiędzy drzwiami piętrowymi głównych linii wszystkich rodzajów instalacji i systemów centralnych, rynnych oraz wszystko, co w naturze lub celem służy do wspólnego użytku.

 

Obszary obsługi – obiekty do pływania (baseny), plaża, zakątki rozrywki, place zabaw, park i alejki, parkingi i inne, będące własnością firmy zarządzajacej, obsługujące przebywających w kompleksie.

 

II.ZAKRES

Niniejszy regulamin reguluje prawa i obowiązki Właścicieli i zasady porządku wewnętrznego w kompleksie „Tarsis Club”, przy czym jest obowiązkowy dla wszystkich Właścicieli, Gości, Turystów, Odwiedzających i Użytkowników, niezależnie od ich narodowości, od chwili jego przyjęcia.
Przyjęcie niniejszego regułaminu przez Właścicieli odbywa się poprzez zawarcie indywidualnej Umowy na utrzymanie i zarządzanie.
Celem regułaminu jest ustanowienie szczególnych zasad wobec konkretnego ustawienia kompleksu i zainicjowanie standardy zachowania, które jest oczekiwane w „Tarsis Club”.

III. PRZEPISY OGÓLNE

1. Każdy Przebywający w „Tarsis Club” powinien wpisać w książce domowej siebie, członkowie swojej rodziny/ gospodarstwa domowego i krewnych (w linii prostej), korzystających z praw właściciela oraz wszelkie inne informacje stosowne dla Firmy Zarządzającej  (w tym informacje na temat własnych lub nadzorowanych, zwierząt domowych znajdujących się w kompleksie „Tarsis Club”). Po przybyciu do kompleksu ,,Tarsis Club” w recepcji, właściciel, jego rodzina i krewni są zobowiązani do złożenia podpisu w książce domowej i zapisać okres swojego pobytu.

 

2.1. Każdy Właściciel ma prawo do udostepnienia swojej nieruchomości w celu korzystania lub do oddania swojej nieruchomości, ale nie ma prawa do cesji swoich praw do korzystania z obszarów obsługi kompleksu, uregulowanych w Umowie na utrzymanie i zarządzanie.

 

2.2. Każdy właściciel apartamentu w kompleksie ,,Tarsis Club” ma prawo do oddania własnego mieszkania osobom trzecim wyłącznie w przypadku braku zobowiązań na opłatę za utrzymanie i zarządzanie (lub innych zobowiązań) wobec Firmy Zarządzajacej.

3. W związku z komfortem i bezpieczeństwem i spełniając wymagania Ustawy Ewidencji Ludności, wszyscy Przebywający mają obowiązek zarejestrować się w recepcji, w oprogramowaniu do zarządzania kompleksu „Tarsis Club”, podczas swojego przyjazdu i wyjazdu, legitymując się swoim paszportem, wprowadzić swoje zwierzęta w książce domowej oraz  przestrzegać następujących reguł:

3.1. Każdy Właściciel, który uzyskał prawo do korzystania z swojej nieruchomości lub oddał własną nieruchomość, ma obowiązek powiadomić na piśmie Firmę Zarządzającą, na e-mail reception@tarsis-bg.com, siedem dni przed przybyciem użytkownika/ użytkowników, o tożsamości swoich gości/ użytkowników, o początkowej dacie przyjazdu, długości pobytu oraz złożenia oświadczenia, że poinformował swoich gosci/ użytkowników o „Regułaminie porządku wewnętrznego”, wymagając jego przestrzegania, jak też, że bierze odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody i uszkodzenia jego własnośći i/ lub obszarów wspólnych na skutek ich pobytu, podpisując OŚWIADCZENIA O ZWOLNIENIU Z ODPOWIEDZIALNOŚCI, przy czym sam organizuje koszty i kategoryzowanie do instytucji rządowych (gdy kategoryzacja takiego typu jest potrzebna).

 

3.2. Każdy Właściciel, który udostępnił prawo do korzystania z swojej nieruchomości lub oddał własną nieruchomość, jest zobowiązany do poinformowania swoich gości/ użytkowników, że w celu wydania karty magnetycznej, powinni deponować kwotę (cennik w recepcji), lub dostarczają im takie. Dla każdej wydanej karty, kaucja zostanie zwrócona po zakończeniu pobytu, w przypadku, ze karty i klucze są zwrócone w stanie nienaruszonym.

3.3. Wszyscy Przebywający podlegają obowiązkowi rejestracji przez Firmę Zarządzajacą, przy czym obecność Właściciela, podczas rejestracji nie jest obowiązkowa, tylko wtedy, gdy ten ostatni został wcześniej poinformowany pisemnie o zbliżającej ony przez Właściciela, Gościa, Użytkownika lub Turysty.

 

 

3.5. Każdy właściciel apartamentu w kompleksie „Tarsis Club” udostępniając prawo do korzystania z swojej nieruchomości lub wynajmujac własne mieszkanie Gościom, Odwiedzającym, Użytkownikom lub osobom trzecim, są zobowiązani do poinformowania, że po ich przyjeździe, mają obowiązek, przed dniem przyjazdu, do płacenia za korzystanie z szezlongu, basenu i terenu kompleksu ,,Tarsis Club” według cenniku w recepcji.

 

4. W chwili przybycia wszyscy Przebywający muszą używać wyznaczone miejsca do wejścia, jak również przestrzegać procedur identyfikacyjnych, przy czym na ten cel otrzymują Propusk z Recepcji, który są zobowiązani nosić w czasie ich pobytu na terenie kompleksu i pokazywać w przypadku jego żądania.

5. W związku z bezpieczeństwiem, każdy ma obowiązek współpracy w celu sprawowania kontroli dostępu w kompleksie „Tarsis Club”. Dostęp osób, różnych od Przebywających, do rozmaitych niezależnych obiektów w kompleksie, jest dozwolony i dopuszczalny jedynie w przypadku przedstawienia wyłącznego pisemnego pełnomocnictwa, którym właściciel niezależnego obiektu udzielił pozwolenie dostępu osobie upełnomocnionej do jego własnej nieruchomości i oświadczył, że bierze odpowiedzialność za wszystkie ewentualne szkody, które jego własność i/lub wspólne obszary i obszary obsługi mogą przecierpieć na skutek tej wizyty, podpisując OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z ODPOWIEDZIALNOŚCI, przy czym sam organizuje koszty i kategoryzowanie do instytucji rządowych (gdy kategoryzacja takiego typu jest potrzebna).

Wyjątek od tej zasady jest dopuszczalny w przypadku pracowników Firmy Zarządzającej, jak też wobec osób trzecich, z którymi Firma Zarządzająca ma stosunki umowne w odniesieniu do zarządzania kompleksem.

6. W celu unikniecia nieprzewidzianych sytuacji (powódź, pożar, itp), które zagrażają bezpieczeństwu i mienia Przebywających, wszyscy Właściciele, którzy zmienili oryginalne zamki, są zobowiązani do udostępnienia w Biurze Firmy Zarządzającej, zapasowy klucz do mieszkania, sporządzając i podpisując w tym celu protokół odbioru.

W przypadku zbliżającego się zagrożenia lub rozsądnych założeń o nim, Firma Zarządzająca, pod warunkiem, że Właściciel jest nieobecny, ma prawo w dowolnej porze doby, wchodzić do określonej nieruchomości, w celu zapobiegania zdarzenie ubezpieczeniowego lub innego zdarzenia, które mogłyby uszkodzić własność Właściciela nieruchomości, jak również obszry wspólne. Firma Zarządzająca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Właściciela oraz udostępnić protokół, sporządzony przez co najmniej dwóch jej pracowników określający szczególny powód wejścia oraz opis stanu nieruchomości.

 

 

 

7. Kompleks „Tarsis Club” jest strzeżony 24 godziny na dobę za pomocą strażników  i monitoring wideo.

 

8. Aby uniknąć sytuacji awaryjnych, Przebywający są zobowiązani korzystać z windy w budynkach zgodnie z ich instrukcją obsługi i z wszystkich urządzeń elektrycznych i urządzeń znajdujących się w mieszkaniach poszczególnych budynków, z zastrzeżeniem zasad ich prawidłowej eksploatacji technicznej.

 

9. Właściciele są zobowiązani do przestrzegania wszystkich środków ochrony instalacji (wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, itp.), przy czym w przypadku długotrwałej nieobecności, obowiązkowo muszą zabezpieczyć swój majątek (wylączenie wszystkich bezpieczników w szafie sterowniczej, zamknięcie zaworu sieciowego wodociągu, schowanie markizy i mebli balkonowych, niezamknięcie syfonów na tarasach,  nie pozostawienie jedzenia w lodówkach i szafkach, etc.).

 

10. Dzieci nie powinny być pozostawione bez opieki przez rodziców. Przebywający mają obowiązek nie dopuszczać ich dzieci do popełniania czynów, które naruszają ustalone reguły porządku wewnętrznego lub  mogłyby doprowadzić do wyrządzenia szkody obszrów wspólnych i/ lub obszarów obsługi.

11. W przypadku zmiany własności, każdy Właściciel musi wcześniej zawiadomić Firmę Zarządzającą o swoich zamiarach sprzedaży oraz udzielić informacji na temat nowego właściciela. Właściciel zobowiązany jest do zapoznania kupującego z obowiązującymi regułami porządku wewnętrznego kompleksu „Tarsis Club”.

 

12. Zarząd Firmy Zarządzającej nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub kradzieży pieniędzy i kosztowności, które nie są umieszczone w sejfie Recepcji.

13. Firma Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności za zapomniane, zagubione lub pozostawione bez opieki rzeczy (ubrania, ręczniki, buty, telefony, okulary, zabawki, paski, itp).

14. Przedmioty zapomniane lub zagubione mogą być poszukiwane przez właściciela na specjalnym miejscu w kompleksie ,,Tarsis Club” wyznaczonym jako miejsce utraconych rzeczy.

15. Zarząd Firmy Zarządzającej zastrzega sobie prawo do terminowego wprowadzenia zasady w celu poprawienia zarządzania kompleksem- reguły, które przyczynią się do poprawy komfortu, bezpieczeństwa i porządku w kompleksie.

IV. REGUŁY I OBOWIĄZKI

16. Z obszarów wspólnych i z obszarów obsługi kompleksu „Tarsis Club” korzystają wszyscy Przebywający. Każdy jest zobowiązany do korzystania swoich niezależnych obiektów i obszarów obsługi na terenie kompleksu, zgodnie z ich przeznaczeniem; nie mogą dopuszczać wykonywania czynności, które mogłyby postawić budynki na zagrożenie pożarowe lub spowodować uszkodzenie oraz nie stwarzać zagrożeń dla innych mieszkańców, poza ramy przyjętych norm.

17. Zabronione jest korzystanie dla celów, handlowych lub biznesowych, z obszrów wspólnych do prowadzenia działalności produkcyjnej, handlowej lub innej działalności gospodarczej. Działalność handlowa lub inna gospodarcza może być przeprowadzana przez Właścicieli obiektów przeznaczonych do takiej działalności, po podpisaniu pisemnej umowy z Firmą Zarządzającą.

 

18. Mienie osobiste muszą być przechowywane w pomieszczeniach lub w lokalach przeznaczonych do składowania.

19. Zabronione jest przechowywanie przedmiotów, materiałów budowlanych, odpadów, palnych substancji niebezpiecznych i innych przedmiotów w obszarach wspólnych budynków (korytarze, klatki schodowe, etc.) i kompleksu, które powinne być utrzymane w czystości i dostępności;

20. Zabronione jest korzystanie z obszrów wspólnych i z obszarów obsługi kompleksu, dla celów innych niż przewidzianych przez Firmę Zarządzającą, hodowla zwierząt, wykorzystywanie do celów rolniczych i innych, powodowanie szkód elementów systemu zielonego – trwałe, ozdobne drzewa i krzewy, kwiaty, trawniki i wyposażenia, jak również przejście przez obszary trawników.

 

21. Na terenie kompleksu nie jest dozwolona jazda rowerów, skuterów, rolek, hulajnog, deskorolek i tym podobnych, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu innych.

22. Zabronione jest korzystanie z ławek na działalność niezwiązaną z ich normalnym przeznaczeniem użytkowania.

23. Zabronione jest usunięcie mebli parku (ławki, huśtawki, hamaki, etc.) z miejsc, gdzie są one rozmieszczone i ich wykorzystywanie do działań poza ich normalnym przeznaczeniem użytkowania.

24. Zabronione jest umieszczenie na trawnikach i na alejkach parku sprzętu nadmuchiwanego (maty, pasy, baseny, zabawki, itp), naczynia i inne rzeczy osobiste, w tym inne przedmioty służące do rekreacji odpoczywających, w przeciwieństwie do wnętrza kompleksu.

25. Zabrania się korzystanie na terenie kompleksu z zabawek rozpylających wodę.

26. Właścicielom nie wolno malować lub w inny sposób zmieniać wygląd ktorejkolwiek części zewnątrznej budynków lub budować oraz przeprowadzać naprawy poza jramy swoich własności. Podobne przebudowy i remonty na terenie kompleksu są organizowane i prowadzone wyłącznie przez Firmę Zarządzającą w wyniku porozumienia między stronami.

 

27.Wszystkie drzwi i okna powinny mieć zgodność kolorów, materiałów i stylów z innymi mieszkaniami w korpusach.

 

28. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek tablic reklamowych i/ lub innych form reklamy na fasadach budynku/budynków i mocowanie do ścian zewnętrznych dowolnych przedmiotów z wyjątkiem klimatyzatorów, markiz i płotów po otrzymaniu zgody przez Firmę Zarządzającą na to.

 

29. Właściciele utrzymają wspólne obszary i własne/niezależne obiekt/y poprzez Firmę Zarządzającą na podstawie uzgodnienia, w stanie technicznym, spełniającym podstawowe wymagania prawne dotyczące:

 

1. odporności mechanicznej i stabilności;
2. bezpieczeństwa w przypadku pożaru;
3. higieny, zdrowia i środowiska;
4. dostępności i bezpieczeństwa podczas eksploatacji;

5. ochrony przed hałasem;
6. oszczędności energii i ciepła;
7. zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

30. Właściciele dbają o bezpieczną eksploatację wszystkich urządzeń i instalacji w budynku;

 

31. Zabronione jest prowadzenie działalności przez właścicieli w obszarach wspólnych, w tym na elewacji, które naruszają ich integralność i typ architektoniczny, nośność, stabilność konstrukcji budynku, bezpieczeństwo pożarowe i bezpieczne użytkowanie budynku;

 

32. Przebywający nie mogą dołączyć do ścian zewnętrznych i balkonów któregokolwiek budynku w kompleksie anten satelitarnych, anten radiowych i telewizyjnych, niezależnie od ich wielkości.

33. Zabronione jest rzucanie i podkładanie bomb, petard i innych wybuchających i łatwopalnych towarów i przedmiotów (wyjątkiem od tej zasady jest dopuszczalny tylko w obchodach świąt i wydarzeń organizowanych i bezpośrednio kontrolowanych przez Firmę Zarządzającą), jak również używanie broni palnej,  sygnalizującej, gazowej, pneumatycznej i innych broń i urządzeń na terenie kompleksu.

34. Zabrania się rozpalenie ognia, korzystanie z grillów i stosowanie palnych i toksycznych substancji, które zagrażają porządku przeciwpożarowego w kompleksie.

35. Niedozwolona jest instalacja/ rozmieszczenie głośników, stacji radiowych i telewizyjnych wokół mieszkań i na balkonach.

36. Właściciele apartamentów są odpowiedzialni za użytkowanie, wygląd i integralność strukturalną balkonów. Balkony muszą być zawsze czyste, zakazane jest wieszanie ręczników i pościeli na poręczach, zabrania się przechowywanie rzeczy i suszenia ubrań umieszczonych powyżej poręczy balkonów.

 

37. Zabronione jest umieszczanie słabo zabezpieczonych przedmiotów na balkonach i oknach, zagrażających bezpieczeństwu i stanowiace zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.

38. Niedozwolone jest szczotkowanie, usuwanie odpadów, rzeczy i przedmiotów, wylewanie wody i innych płynów oraz bezpośrednie odprowadzanie dymu i gazów z budynku przez okna, balkony i klatki schodowe.

 

39. Zabronione jest ustawienie grillów różnego typu na balkonach, obszarach wspólnych i obszarach obsługi kompleksu.

40. Za usunięcie szkód materialnych wyrządzonych na korpusach, sprzętu lub innych obszarach wspólnych i obszarach obsługi z winy Właściciela, jego Gości, Odwiedzający, Użytkowników lub zwierząt domowych zostanie obciążony Właściciel. W przypadku szkód wyrządzoncyh w obszarach wspólnych i/ lub obszarach obsługi, należy niezwłocznie zgłosić w biurze Firmy Zarządzającej.

41. Reklamacje dotyczące zarządzania obszarów wspólnych i/ lub obszarów obsługi lub odnoszących się do działań niektórych Właścicieli, Gości, Turystów, Odwiedzających, Użytkowników lub ich zwierząt domowych należy składać w formie pisemnej w biurze Firmy Zarządzającej.

42. Właścicieli mieszkań, użytkownicy, mieszkańcy i odwiedzający są zobowiązani do utrzymania czystości i do nie zanieczyszczania trawników i alejek, jak też do przechowywania ich od uszkodzenia, oraz do palenia w obszarach, które są przeznaczone do tego celu, z uwzględnieniem dzieci i osób niepalących.

43. Zabronione jest składowanie i/ lub wyrzucanie odpadów gdzie indziej niż w miejscach wyznaczonych przez firmę zarządzającą. Właściciele są odpowiedzialni za działania swoich Gości, Użytkowników i Odwiedzających.

 

44. Zabrania się wylewanie do kanalizacji rzeczy, odpadów i niebezpiecznych substancji płynnych. W przypadku ustalenia przyczyny zanieczyszczenia, zatykania lub uszkodzenia kanalizacji, koszty rekultywacji są w pełni pokrywane przez agenta, w przeciwnym razie koszty rekultywacji są rozprowadzane wśród wszystkich Właścicieli budynku, proporcjonalnie do posiadanych udziałów w obszarach wspólnych budynku.

 

 

45. Zabrania się uszkodzenia i zniszczenia nawierzchni dróg, chodników i ogrodów; oświetlenia ulicznego i sprzętu; wyposażenia i powierzchni reklamowych, tablic, znaków, ogrodzeń, urządzeń oraz wszelkich innych nieruchomości położonych na terenie kompleksu.

 

 

46. W celu zaspokoienia potrzeby gospodarstw domowych, budowlanych, montażu i napraw w budynkach, działalności remontowe mogą być wykonywane tylko od godziny 09.00 do 14.00 i od 16.00 do 20.00 po uprzednim zgłoszeniu i zgodzie Firmy Zarządzającej.

47. Zabrania się wprowadzenia, przechowywania i rozpowszechniania jakichkolwiek środków narkotycznych na terenie kompleksu. Przy ustaleniu obecności takich substancji u którymkolwiek z mieszkańców kompleksu, niezwłocznie się informuje organy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

48. Zabronione jest użycie alkoholu, prowadzenie hałaśliwych rozrywek i demonstracji lekceważącego zachowania w obszarze parku kompleksu.

 

49. Nikt nie powinien powodować hałas przeszkadzający mieszkańcom kompleksu lub umożliwiać działania, które naruszają prawa, komfort i spokój innych przebywających. Ciche godziny są od 14:00 do 16:00 i od 23:00 do 8:00, kiedy zakazane jest przeprowadzanie hałaśliwych rozrywek w mieszkaniach, na balkonach, w obszarach wspólnych i obszarach usług.

 

50. Zabronione jest dla właścicieli lokali, użytkowników, mieszkańców i odwiedzających hałas i skoki w basenach, które zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu i mogłyby doprowadzić do niepełnosprawności fizycznej i urazów.

 

51. Pływanie oraz korzystanie ze sprzętu pływackiego dowolnego typu na terenie kompleksu jest przeprowadzane w ścisłej zgodności z instrukcjami bezpieczeństwa, wstępnie zdefiniowanymi i dostępnymi na miejscach wokół wyposażeń żeglarskich przez Firmę Zarządzającą.

52. Każdy właściciel wpisany do książeczki domowej danego bloku jest uprawniony do korzystania z jednego szezlongu, do wyczerpania wolnych szezlongów, na czas pobytu w kompleksie, przy czym pobyt w kompleksie jest udowadniany przed pracownikiem porządku wewnętrznego specjalną kartą wydaną przez recepcję kompleksu.

52.1. Właściciele apartamentów nie mogą udostępniać swoje prawa zgodnie z pkt. 52 niniejszego Regulaminu gościom, użytkownikom, odwiedzającycm lub osobom trzecim – odwiedzającym, podczas wykonywania przez nich praw właścicieli w trakcie ich pobytu.

52.2. Wszyscy inni odwiedzający, goście, użytkownicy, turyści, w tym właściciele mieszkań, którzy potrzebują dodatkowego szezlongu, mogą korzystać szezlongu/ dodatkowego szezlongu, do wyczerpania wolnych szezlongów, po zapłaceniu opłaty według cennika w recepcji.

52.3.Firma Zarządzająca ma prawo do zachowania/ rezerwowania wolnych szezlongów na nieokreślony okres czasu, odmawiając dostęp do nich byle którego Przebywającego.

53. Absolutnie zabronione jest w obszarze wokół urządzeń wodnych umieszczenie materaców, pasów, dmuchanych basenów, naczyń i innych przedmiotów służących do rekreacji odpoczywających w przeciwieństwie do wnętrza kompleksu.

54. Zabrania się właścicielom mieszkan, użytkowników, gości i odwiedzających, wnosić w obszarze basenów, alejek, ogrodów i holu kompleksu ,,Tarsis Club”, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, żywności i przedmiotów, które nie zostały nabyte w lokalach kompleksu i mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i komfortu innych.

 

55. Zabrania się konsumpcji żywności i napojów w basenie, niezależnie od tego, gdzie zostały one zakupione.

56. Zabrania się korzystania z basenu po godzinie 22.00 i przed godziną 8.00 godziny.

57. Zabrania się korzystania z basenu dla dzieci w wieku poniżej 14 lat bez rodzica/ opiekuna, aby je monitorować.

 

58. Właścicieli mieszkań, użytkownicy, goście i odwiedzający są zobowiązani do nie zanieczyszczania wody w basenie, do użycia japonek i ręczników po wyjścia i przed wejściem do wyposażeń wodnych, w celu spełnienia standardów higienicznych, a przed wejściem do basenu, korzystać z pryszniców z wyznaczonych miejscach.

 

59. Zabrania się przesuwania szezlongów, parasoli i stołów z miejsc, gdzie są one umieszczone.

60. Każdy gość, użytkownik i odwiedzający, który korzysta z obszarów obsługi (wyposażeń pływających, strefy do opalania, plac zabaw i terenu parku) jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dziennej za korzystanie z nich według cennika w recepcji.

61. Place zabaw w kompleksie są przeznaczone dla dzieci. W celu zachowania integralności sprzętu i urządzeń jest zabronione ich stosowanie przez dorosłych. W celu zapewnienia zgodności z przepisami oraz celem poszanowania prawa do spokój i spokojnych wakacji mieszkańców w sąsiednich apartamentach, nie jest pożądane stosowanie placów zabaw podczas wyznaczonych cichych godzin.

62. Wszystkie zwierzęta domowe muszą posiadać pasek pod kontrolą i nadzorem ich właścicieli, gdy są poza apartamenty, oraz być wyposażone w prawnie określone dokumenty i wpisane do książki domowej. Niedozwolone są spacery bez smyczy i kagańcu dla agresywnych zwierząt.

 

63. Zwierzęta obowiązkowo muszą być zaszczepione, przy czym ich właścicieli na żądanie, powinni udostępnić odpowiednie dokumenty potwierdzające ten fakt.

64. Niedopuszczalny jest dostęp zwierząt do miejsc do rekreacji, basenów, restauracji i rozrywek.

 

65. Zabronione jest spacerowanie zwierząt w trawnikach kompleksu. Zwierzęta domowe powinne spacerować poza granice kompleksu.

 

66. Po przejściu zwierząt domowych przez obszary wspólne i obszary usług, w razie potrzeby właściciel musi posprzątać po nich.

67. Właściciele zwierząt domowych odpowiadają za szkody spowodowane przez nich na wspólnych obszarach i obcej własności.

 

68. Zabrania się Przebywającym, bez pisemnej zgody Firmy Zarządzającej parkować samochody osobowe i inne pojazdy silnikowe w obszarach wspólnych i obszarach obsługi kompleksu, poza wyznaczonymi miejscami.

 

69. Każdy właściciel wpisany do Książki domowej odpowiedniego bloku (z wyłączeniem członków rodziny lub krewnych), w czasie swojego pobytu w kompleksie ,,Tarsis Club” ma prawo do parkowania jednego samochodu na wolnych miejsc parkingowych, aż do ich wyczerpania, za każdy dodatkowy samochód właściciela, potrzebuje pisemnej zgody Firmy Zarządzającej na parkowanie. Firma Zarządzająca zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów pobytu każdego samochodu, w stosownych przypadkach, zgodnie z cennikiem w recepcji. Zabronione jest nieuzasadnione przedłużone ogrzewanie i zmuszanie silnika samochodów na miejscu oraz niekontrolowane włączenie systemów alarmowych.

 

70. Właściciele mogą udostępniać swoje prawa zgodnie z pkt. 69 niniejszego Regulaminu innym osobom, tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Firmy Zarządzającej.

71. Za pisemną zgodą Firmy Zarządzającej, każdy Przebywający może korzystać z bezpłatnych miejsc parkingowych, aż do ich wyczerpania, po uiszczeniu kwoty według cennika w recepcji.

72. Firma Zarządzająca ma prawo do zachowania/ zastrzeżenia wolne miejsca parkingowe na czas nieokreślony, ogradzając ich tymczasowo i odmawiając dostępu do nich jakiegokolwiek Przebywającego.

73. Zabronione jest przeprowadzanie napraw w samochodzie na parkingu. Tylko w sytuacjach awaryjnych można wykonywać drobne naprawy, po czym miejsce powinno być posprzątane.

74. Zabronione jest parkowanie i przechowywanie przyczep, samochodów kempingowych, przyczep połodziowych oraz skuterów wodnych poza wyznaczonymi miejscami, po uzyskaniu zgody Firmy Zarządzającej na to.

 

75. Wszystkie nieodpowiednio zaparkowane pojazdy i tych, zaparkowane na trawnikach, zostaną przymusowo usunięte.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KONTROLA I KARY

76. W przypadku zawinionych szkód wyrządzone Firmie Zarządzającej przez Właściciela, Turysty, Gościa, Użytkownika lub Odwiedzającego w kompleksie ,,Tarsis Club”, osoby winne powinni zapłaciić rekompensatę w wysokości ceny uszkodzonego przedmiotu, wystarczającej do odzyskania odszkodowania oraz koszty dostawy lub naprawy przedmiotu.

77. Rodzice są odpowiedzialni za szkody wyrządzone przez ich dzieci, które nie są pełnoletni.

78. Każdy właściciel apartamentu w kompleksie ,,Tarsis Club” jest współodpowiedzialny do Firmy Zarządzającej za kwoty należne przez jego Gości, Odwiedzających, Użytkowników lub osób trzecich- odwiedzających na podstawie niniejszego regulaminu.

79. Za szkody pochodzące od jakiegokolwiek przedmiotu, są współodpowiedzialny właściciel i osoby pod nadzorem którego są one położone. Jeżeli szkody zostały spowodowane przez zwierzę, osoby te ponoszą odpowiedzialność jeśli zwierzę uciekło lub zostało utracone.

80. Jeżeli nie zostały spełnione warunki, na mocy Rozdziału III, o nazwie „PRZEPISY OGÓLNE” niniejszego Regulaminu, Firma Zarządzająca odmawia umieszczenia gościu, użytkownikowi lub odwiedzającemu, wysłanego przez właściciela mieszkania.

81. Organ kontrolny do wdrożenia tego Regulaminu jest Firma Zarządzajaca, która realizuje tę działalność i zarządza swoimi pracownikami, z zachowaniem przepisów niniejszego regulaminu.

82. W odniesieniu do niedopuszczania osób zewnętrznych do placów zabaw, obiektów wodnych i obszaru parkowego, każdy jest zobowiązany do udzielenia pomocy za egzekwowanie tego regulaminu. W przypadku ustalonych naruszeń, obowiązujące jest niezwłocznie zawiadomić pracownika ds. wewnętrznego porządku, który monitoruje przestrzeganie reguł lub powiadomić w biurze Firmy Zarządzającej do podjęcia niezbędnych środków.

83. W przypadku zawinionego nieprzestrzegania niniejszego regulaminu porządku wewnętrznego, sprawca powinien zapłacić karę Firmie Zarządzającej.
84.1. Zobowiązany do zapłacenia grzywny w wysokości od 500 do 1000 euro, jest Przebywający, który usuwa, wykorzenia, niszczy lub uszkadza roślinność długoterminową, zieleń, obszar parku. obiekt wodny lub uszkodzi alejkę lub inny sprzętu/ przedmioty i wyposażenia itp./, które są własnością Firmy Zarządzającej;

 

85.2. Zobowiązany do zapłacenia grzywny w wysokości od 100 do 500 euro jest:

1. Przebywający, który uwalnia psów lub innych zwierząt domowych w terenach zielonych i alejek, kolorowych figur, fontan, placó zabaw i obiektów wodnych,

 

2. Przebywający, który powoduje hałas i zakłócenia, który zanieczyszcza tereny zielone odpadami wszelkiego rodzaju;

 

3. Przebywający, który sprzedaje bez pozwolenia na zielonych terenach wszystkie rodzaje towarów, świadczy usługi lub organizuje rozrywki;

4. Przebywający, który organizuje i przeprowadza rajdy, spotkania, kulturalne, sportowe oraz inne imprezy publiczne w otwartych terenach trawiastych bez zezwolenia;

5. Przebywający, który łamie lub szkodzi sprzęt do gier, urządzenia zabawowe, słupy oświetleniowe, elementy parku, wyposażenie hydrauliczne i inne rodzaje wyposażenia terenów zielonych;

6. Przebywający, który stawia na drzewach i na terenach zielonych elementy promocyjne reklamowe i informacyjne lub inny sprzęt.

7. Przebywający, który pozostawia bez opieki dziecko poniżej 14 roku życia w basenie.

86.3 Za parkowanie poza wyznaczone obszary winni Przebywający są zobowiązani zapłacić grzywnę w wysokości od 50 do 500 euro.

87.4 W przypadku innych naruszeń niniejszego Regulaminu winni Przebywający są zobowiązani zapłacić grzywnę w wysokości od 50 do 500 euro.

88.5 W przypadku kąpieli w urządzeń wodnych kompleksu „Tarsis Club” oraz wykorzystania sprzętu pływackiego i przedmiotów, z wyjątkiem tych, dozwolonych do tego celu, powinien zapłacić grzywnę w wysokości od 50 do 100 euro.

89.6 W innych możliwych przypadkach naruszenia regulaminu, które są mało ważne, zapłaca się grzywnę w wysokości 10 euro.

90. Za poważne lub systematyczne (tj. konsekwentnie trzy lub więcej razy w ciągu jednego tygodnia) naruszenia przepisów niniejszego regulaminu, grzywna wynosi dwukrotność kwoty grzywny w poprzednim punkcie.

 

91. Każdy Właściciel apartamentu w kompleksie odpowiedzialny jest za zapłatę grzywien i odszkodowań wspólnie ze swoimi Gośćmi, Użytkownikami, Odwiedzającymi lub osobami trzecimi (odwiedzający właścicieli i użytkowników i goście), którzy naruszyli niniejszy regulamin i podlegają grzywnie.

92. W przypadku nieprawidłowości i naruszeń, odwiedzający są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania pracownika ds. porządku wewnętrznego, który monitoruje przestrzeganie przepisów i który jest zobowiązany do niezwłocznego zapewnienia im niezbędnej pomocy.

93. Naruszenia Regulaminu porządku wewnętrznego przez właściciela, gościa, odwiedzającego, użytkownika lub osoby trzeciej umieszczonych w mieszkaniu właściciela ustalane są protokołem, sporządzonym w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Firmy Zarządzajacej i dla sprawcy przez pracownika ds. porządku wewnętrznego w kompleksie ,,Tarsis Club” w obecności dwóch świadków. W przypadku odmowy zapłacenia przez osobę trzecią, grzywna pozostaję stos jako zobowiązanie właściciela mieszkania. Protokół zawierają informacje o osobie, która popełniła naruszenie, opis, czas i datę popełnionego naruszenia, termin zapłaty grzywny.

94. Po protokole, osoby, którzy popełnili naruszenie, są zobowiązani do płacenia grzywny i/ lub do opuszczenia obiektu, wtrynę, jeśli zostały oni poproszeni wyjść stamtad w odpowiednim czasie.

95. Przepisy karne, kary i grzywny są skoordynowane i zatwierdzone przez kierownictwo Firmy Zarządzającej i wypłacane są przez osoby, którzy popełnili naruszenie na tytuł spółki w recepcji kompleksu. Kary są nakładane i pobierane przez Firmę Zarządzającą. W przypadku niezapłacenia grzywny w określonym terminie, nalicza się odsetkę w wysokości 0,05% za każdy dzień zwłoki oraz ogranicza się korzystanie z usług i udogodnień oferowanych przez Firmę Zarządzającą.

 

Niniejszy Regulamin moze być zmieniony i uzupełniony przez inicjatywy Firmy Zarządzającej, a zmiany są automatycznie stosowane w stosunkach między Firmą Zarządzającą a Właścicielami. Firma Zarządzająca publikuje poprawki do Regulaminu w Internecie pod adresem: www.TARSIS-BG.COM

 

 

Firma Zarządzająca udostępnia ten Regulamin publicznie Właścicielom, podczas podpisania Umowy na utrzymanie i zarządzanie, którego integralną częścią jest.

 

 

 

Niniejszy Regulamin oraz przyszłe zmiany do niego, stosuje się do Właścicieli istniejących w dniu jego wejścia w życie.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia Rozporządzenia, którym został zatwierdzony, odpowiednio zmieniony/ uzupełniony.

Zatwierdzam:

……………………………….

(………………………………………………)__